ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, vertegenwoordigen de onderstaande clausules en
voorwaarden het geheel der overeenkomsten, gesloten tussen koper en verkoper, niettegenstaande ieder andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestelbons of andere documenten van de koper.
2. Door Group Verschueren BV opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Zij kunnen
geen aanleiding geven tot schadevordering wegens vertraging en evenmin een grond vormen tot verbreking van de
overeenkomst tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de leveringstermijn een
essentieel element van de overeenkomst uitmaakt. Zelfs bij strikte leveringstermijnen zal Group Verschueren BV
niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen te wijten aan omstandigheden die redelijkerwijze
buiten haar controle vallen.
3. Inontvangstneming van goederen sluit een aanvaarding en onherroepelijke goedkeuring in. Opmerkingen of
klachten omtrent levering moeten kenbaar gemaakt worden op het ogenblik der levering en binnen de achtenveertig
uur per aangetekende brief te worden bevestigd.
4. Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot aan de betaling van alle door de koper, uit welke
hoofde dan ook, aan de verkoper, verschuldigde bedragen. De koper is, tot de integrale betaling, gehouden toezicht
uit te oefenen over de geleverde goederen; hij neemt bovendien elk risico van verlies of beschadiging te zijne laste.
5. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze fakturen betaalbaar op onze zetel binnen de veertien dagen na
factuurdatum. Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van
onze algemene verkoopsvoorwaarden veroorzaken.
6. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd worden
met een verwijlintrest, die wordt berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding
van de Betalingsachterstand. Deze rentevoet blijft ook na een eventuele dagvaarding van kracht.
7. Bovendien zal de verkoper niet verplicht zijn verdere leveringen uit te voeren volgens welke overeenkomst ook,
alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.
8. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden
met 10 % (met een minimum van 150 EUR), vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten en gerechtskosten. Deze
schadevergoeding is verschuldigd ten einde de leverancier te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten,
tijdverlies, en administratiekosten.
9. Ingeval de koper één van diens contractuele verbintenissen niet nakomt, in het bijzonder de niet betaling van de
koopprijs, is Group Verschueren BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling en mits voorafgaande schriftelijke
kennisgeving, de overeenkomst te ontbinden. In voormeld geval is de koper een schadevergoeding verschuldigd
van 10% van de koopprijs.
10. Ofschoon wij met de meeste zorg en volgens de stand van huidige techniek ombouwwerkzaamheden uitvoeren,
kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het al dan niet behoud van de oorspronkelijke
fabrieksgarantie. Op de koper rust de verplichting om na te gaan of de oorspronkelijke fabrieksgarantie door het
loutere feit van een ombouw vervalt. Het mogelijks verval van de fabrieksgarantie heeft geenszins de overname
van de oorspronkelijke fabrieksgarantie door Group Verschueren BV tot gevolg. Het risico op het mogelijke verval
van de fabrieksgarantie wordt aldus integraal ten laste genomen door de koper.
11. Bij overname van een oud landbouwvoertuig, naar aanleiding van de aankoop van een nieuw landbouwvoertuig,
komt de eigendomsoverdracht van het overgenomen voertuig slechts tot stand bij de definitieve levering van dit
voertuig in de magazijnen van Group Verschueren BV. Het verder in gebruik laten van dit voertuig aan de
overlater, in afwachting van de levering van een nieuw voertuig, geschiedt dus volledig op kosten en risico van de
overlater.
12. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. (Zo het geschil
ratione summae behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter is enkel het Vredegerecht te Zelzate bevoegd.) n